Regulamin Glob24

1. Postanowienia ogólne

§ 1. Definicje.

1.1.

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Grupa GLOB24

Glob24 sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kępnie (63-600), al. Marcinkowskiego 12k, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000683303, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5732883585, będąca wyłącznym administratorem platformy on-line dostępnej w domenie glob24.pl

REGULAMIN

ninejszy dokument

GLOB24

prowadzona przez Grupę GLOB24, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma informacyjna i handlowa on-line oraz serwis ogłoszeniowy, o charakterze otwartym, dostępne w domenie glob24.pl

REJESTRACJA

Procedura zakładania Konta

KONTO

Prowadzony dla Usługobiorcy przez Grupę GLOB24 pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub ogłoszeń umieszczanych w platformie GLOB24.

USŁUGOBIORCA

Usługobiorcą jest przedsiębiorca – w rozumieniu art. 431 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeksu Cywilnego - oraz każda stosownie umocowana osoba, która działa w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy, a którzy jako użytkownicy nabyli dostęp do usług świadczonych przez Grupę GLOB24 w ramach platformy GLOB24, na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem zapisów Działu III niniejszego dokumentu.

WPIS

Informacja o firmie Usługobiorcy zamieszczona w bazie danych na warunkach przewidzianych niniejszym regulaminem, w szczególności zawierająca cechy i opis oferowanych usług, obejmująca informacje o firmie, m. in. dane, opisy, czy grafiki.

WPIS PODSTAWOWY

Wpis do platformy obejmujący podstawowe dane o firmie Usługobiorcy, w zakresie uznanym przez Spółkę, pozbawiony informacji kontaktowych i uniemożliwiający korzystanie z usług dodatkowych.

OGŁOSZENIE

Sporządzone przez Usługobiorcę ogłoszenie - dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), i innych umów cywilnoprawnych, m.in. zamiany, wykonania usługi - zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

TOWAR

Dobro materialne, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem.

USŁUGI DODATKOWE

Przez usługi dodatkowe rozumie się dostępne dla Usługobiorcy, umożliwione przez Grupę GLOB24, skorzystanie z dodatkowych opcji wyróżnienia wpisu poprzez jego pozycjonowanie, pogrubienie czcionek wpisu , dodanie tła i innych elementów graficznych wpisu oraz opcje mające wpływ na umieszczane w platformie ogłoszenia, określone szczegółowo w Dziale III regulaminu.

BAZA DANYCH

Posiadana przez Grupę GLOB24, a zamieszczona w GLOB24 baza zawierająca informacje o przedsiębiorcach, w tym wpisy i informacje pozyskane przez Grupę w każdy inny sposób.

KONSULTANT

Pracownik Grupy GLOB24 upoważniony do kontaktu z potencjalnymi i rzeczywistymi usługobiorcami, przedstawiania im informacji dotyczących oferty handlowej oraz do podejmowania indywidualnych negocjacji w zakresie oferty.

§2. Warunki korzystania z GLOB24

2.1.

Usługobiorcami mogą być prowadzące działalność gospodarczą

2.2.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w punkcie poprzedzającym oraz użytkownicy określeni w Dziale III, dokonują Rejestracji za pomocą zamieszczonego w domenie www.glob24.pl formularza rejestracyjnego poprzez podanie wymienionych w nim stosownych danych. Następnie administrator dokonuje weryfikacji prawdziwości podanych w formularzu danych i ich zgodności z obowiązującymi rodzimymi przepisami prawa. Po zaakceptowaniu treści wyżej wskazanych danych, administrator dodaje na platformie GLOB24 konto, zgodnie z indywidualnymi wskazaniami Usługobiorcy. W imieniu podmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, czynności związanych z przesyłaniem danych, dokonać może osoba, która posiada stosowne umocowanie.

2.3.

Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. W kolejnym etapie Usługobiorca będzie mógł dokonać wpisu lub umieścić ogłoszenie, w zakresie udostępnionym w serwisie, które po akceptacji przez administratora Glob24 będą mogły być wyświetlone w serwisie. Warunkiem emisji może być jednak dokonanie stosownej wpłaty, w oparciu o cennik zamieszczony w Załączniku nr 1. Z chwilą potwierdzenia przez administrację serwisu treści wpisu, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługobiorcą, a Grupą Glob24, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grupę w ramach serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie. W sytuacji gdy Konto lub działalność Usługobiorcy w ramach platformy Glob24, wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez administratora serwisu uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, administrator może uzależnić korzystanie z niego od wiarygodnego potwierdzenia przez Usługobiorcy jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, administrator zniesie wszelkie zastosowane wobec Usługobiorcy ograniczenia.

2.4.

Usługobiorca powinien na bieżąco aktualizować dane zamieszczone w serwisie dotyczące zarówno treści emitowanych wpisów i ogłoszeń, jak i poprawności danych osobowych. W tym celu Glob24 umożliwia opcję samodzielnej edycji treści wpisu i ogłoszenia, za pośrednictwem panelu klienta, dostępnego każdorazowo po zalogowaniu. Pozostałe dane będą mogły zostać zmieniane za zgodą stron, po uprzednim zawiadomieniu administratora serwisu.

2.5.

Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta w Glob24, po podaniu loginu oraz hasła (logowanie). Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Usługobiorcy korzystającego z takiego oprogramowania.

2.6.

Usługobiorca może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania  czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Nadto, Usługobiorcy nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem obopólnej zgody stron. Zarejestrowane konta są niezbywalne, a ich usunięcie może nastąpić na prośbę Usługobiorcy lub przez administrację serwisu w przypadku naruszeń regulaminu lub zasad współżycia społecznego.

2.7.

Usługobiorca może rozwiązać stosunek z Grupą Glob24 wyłącznie za zgodą stron. W przypadku braku wyrażenia zgody, rozwiązanie stosunków prawnych łączących strony, odbywa się zgodnie z prawem polskim. W przypadku rozwiązania umowy przez Usługobiorcę lub Grupę GLOB24, a to z winy Usługobiorcy, Grupa Glob24 nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści. Grupa GLOB24 nie jest też zobowiązana do zwrotu kosztów za niewykorzystany okres opłaconego czasu trwania umowy.

2.8.

Wszelkie materiały, tj. elementy grafiki, layout, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w ramach serwisu Glob24, stanowią przedmiot praw Grupy GLOB24 lub Usługobiorców. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Ich pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie, wymaga każdorazowej zgody Grupy GLOB24 i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz rodzimego prawa, jak również nie może naruszać interesów Grupy oraz Usługobiorców.

2.9.

Usługobiorca umieszczający w serwisie materiały, o których mowa w punkcie poprzedzającym, musi posiadać do nich pełne prawa. Grupa GLOB24 nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich, o ile nie zostanie poinformowana o takich naruszeniach.

2.10.

W toku wykonywania usług świadczonych przez Grupę GLOB24, możliwe jest występowanie okresowych przerw technicznych i awarii, uniemożliwiających emitowanie wpisów i ogłoszeń w GLOB24. Grupa GLOB 24 nie ponosi odpowiedzialności za brak emisji wpisów i ogłoszeń nie dłuższy niż 10 dni w ciągu roku kalendarzowego, licząc od dnia zawarcia umowy z Usługobiorcą. Wszelkie roszczenia, w tym przedłużenia emisji o czas przerw i awarii uniemożliwiających wspomnianą emisję, będą rozpatrywane w drodze indywidualnych ustaleń, po zawiadomieniu Grupy przez Usługobiorcę.

II. OPŁATY i ROZLICZENIA

§1. opłaty

1.1.

Usługi świadczone przez Grupę GLOB24 w ramach GLOB24 są odpłatne, chyba że aktualna oferta lub treść indywidualnych ustaleń stanowią inaczej. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Usługobiorca. Należności te naliczane są na bieżąco i wynikają z zapisów cennika zamieszczonego w Załączniku nr 1. Należności mogą zostać pomniejszone w toku indywidualnych uzgodnień pomiędzy Usługobiorcą a Grupą GLOB24.

1.2.

Usługobiorcy podczas tworzenia ogłoszenia i wpisu udostępnione są odpłatnie opcje dodatkowe, o których stanowi Załącznik nr 1. Opcje dodatkowe mogą zostać wdrożone również po dokonaniu wpisu, za zgodą Grupy GLOB24, z zachowaniem rozliczenia ustalonego indywidualnie przez strony.

1.3.

Opłaty za usługi świadczone przez Grupę Glob24 są dokonywane wyłącznie poprzez operatora płatności internetowych PayU – według wskazań dostępnych w panelu Klienta - i tylko w ramach GLOB24. Opłaty uiszczane przez Usługobiorcę w inny sposób mogą nie zostać uznane jako zapłata na świadczone w ramach GLOB24 usługi.

1.4.

Niedozwolone są działania Usługobiorcy, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Grupę GLOB24 obciążeniami.

1.5.

Za usługi świadczone w ramach GLOB24, Grupa GLOB24 wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta. Dokument ten jest dostępny do samodzielnego pobrania w formie elektronicznej, każdorazowo po dokonaniu zapłaty, po zalogowaniu na Konto.

III. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

1.1.

GRUPA Glob24 umożliwia Usługobiorcom zamieszczenie w ramach serwisu ogłoszeń innych niż wpisy. Dział III niniejszego dokumentu określa zasady świadczenia przez Grupę GLOB24 na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w platformie glob24.pl

1.2.

Zasady umieszczania ogłoszeń określa niniejszy dział Regulaminu oraz – w pozostałym zakresie – jego pozostałe postanowienia. Zamieszczanie ogłoszeń w GLOB24 odbywa się z poszanowaniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu. W kwestiach nieuregulowanych jego treścią, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, szczególnie Kodeksu Cywilnego.

1.3.

Zamieszczenie Ogłoszenia w platformie GLOB24 wymaga założenia i aktywacji konta, wypełnienia stosownych formularzy, zatwierdzenia danych przez administratora platformy oraz uiszczenia stosownej opłaty, zgodnej z cennikiem – Załącznik 1.

1.4.

Ogłoszenie pochodzi od Usługobiorcy, który samodzielnie generuje jego treść. Musi być ona zgodna ze stanem faktycznym i prawnym. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

1.5.

Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Wraz z Ogłoszeniem na stronie glob24.pl zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu odwiedzającemu witrynę przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia w stosownym formularzu.

1.6.

Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego towaru. W ogłoszeniu jest możliwe dodanie informacji o dostępności Towaru w różnych wariantach. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.

1.7.

Usługobiorca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym obrazy) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza zapisów niniejszego Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go możliwie najpełniej oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do jego właściwości.

1.8.

Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiednich formularzy i utworzenia Konta. Utworzenie Konta i zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Grupą GLOB24 w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

1.9.

Świadczenie usług przez Grupę w ramach Konta w Platformie ma charakter terminowy, ściśle związany z uiszczeniem opłaty za publikację, zgodnie z cennikiem. Jednocześnie Grupa GLOB24 ma prawo do dalszej emisji ogłoszenia w każdym dalszym okresie, chyba że usługobiorca zdecyduje inaczej.

1.10

Usługobiorca będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić bez podania przyczyny. Informacja o odstąpieniu powinna zostać przekazana Grupie zgodnie z punktem 1.8. Działu IV. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Usługobiorca aktywował emisję Ogłoszenia i świadczenie usługi przez Grupę GLOB24 zostało rozpoczęte.

1.11.

Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim (nie dotyczy ogłoszeń zamieszczanych w kategorii Praca). W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych fotografiach) Usługobiorca nie może zamieszczać danych kontaktowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.

1.12.

W okresie emisji Ogłoszenia Usługobiorca za pomocą indywidualnego konta może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu jego emisji. Grupa GLOB24 umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w platformie glob24.pl, nie ingerując w ich formę i treść z zastrzeżeniem stosownych postanowień regulaminu. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez administratora platformy stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub Konta. Administrator platformy ma także do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów lub wprowadzające w błąd.

1.13.

Administrator glob24.pl ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta Usługobiorcy, jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach platformy. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Grupy GLOB24 lub w inny sposób działa na Jej szkodę.

1.14.

Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania ogłoszeń z towarami i usługami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub uprawnienia osób trzecich, w tym prawa autorskie/własność intelektualną.

1.14.

Grupa GLOB24 nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji, jak i sam jej przebieg.

1.15.

Wszelkie reklamacje w zakresie wywiązywania się Grupy GLOB24 z zawartej umowy Usługobiorca może zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

1.16.

Grupa GLOB24 może każdorazowo bez podania przyczyny odmówić Usługobiorcy emisji ogłoszenia, szczególnie na etapie weryfikacji jego treści.

1.17.

Opłaty dotyczące zamieszczania ogłoszeń znajdują się w Załączniku nr 1. Do niniejszego Regulaminu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.1.

Grupa GLOB24 może świadczyć bądź upowszechniać inne usługi związane z GLOB24 lub innymi platformami handlowymi on-line prowadzonymi przez Grupę na terenie RP lub poza jej granicami. Rodzaje i zakres takich usług określany jest w odrębnych dokumentach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Usługobiorców mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest uprzednia akceptacja przez Użytkownika właściwego regulaminu.

1.2.

Podane przez Usługobiorców dane osobowe Grupa GLOB24 może zbierać i przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.

Grupa GLOB24 jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Grupę. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w GLOB24 zmienionego Regulaminu i zamieszczenia stosownej informacji na stronie głównej serwisu.

1.4.

Usługobiorca przy pierwszym logowaniu w GLOB24, licząc od chwili wejścia w życie zmian wspomnianych w punkcie poprzedzającym, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się brak podjęcia reakcji niezwłocznie po powzięciu informacji o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmian, Usługobiorca w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Grupę GLOB24.

1.5.

Świadczenie usług w ramach GLOB24 ma charakter terminowy i wygasa z chwilą nieopłacenia stosownych należności na kolejny okres rozliczeniowy.

1.6.

W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Usługobiorcę, umowa może zostać rozwiązana przez Grupę GLOB24 za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, a kiedy działanie takie będzie szczególnie uzasadnione – ze skutkiem natychmiastowym.

1.7.

Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Grupy GLOB24, Usługobiorca nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta i dokonania wpisu w ramach GLOB24, bez uprzedniej zgody administratora GLOB24.

1.8.

Usługobiorca może kontaktować się z Grupą GLOB24 w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

1.9.

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Usługobiorcą a Grupą GLOB24, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grupę GLOB24 w ramach GLOB24 na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Grupę GLOB24 w ramach GLOB24 będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Wrocławia – Śródmieścia.